Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Son güncellenme: 15/03/2023 Bu gizlilik ve kişisel verilerin korunması politikası ile, hangi kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, işlenen verilerin kimlerle ve neden paylaşılabileceği, veri işleme yöntemimiz ve hukuki sebepler ile; işlenen verilerinize ilişkin haklarınızın neler olduğu hususunda kullanıcıların aydınlatılması amaçlanmıştır.

Toplanan Kişisel Verileriniz, Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Uygulamaya “e-Devlet Giriş yöntemi” ile giriş yapan kullanıcıların ad, soyad, kimlik numarası ve başvuru kaydetmek için belirtmiş oldukları e posta, telefon, başvuru adresi ve eğitim durumları bilgileri kaydedilerek ve güncellenerek, aramızdaki hizmet ve sözleşme ilişkisi çerçevesinde ve süresince, meşru menfaat işleme şartına dayanılarak işlenecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı Paylaştığınız kişisel verileriniz; sunulan hizmetlerin gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirebilmek, haklarınızın tarafınızca kullanılmasını sağlayabilmek, ürün ve hizmetleri, ihtiyaçlarınız doğrultusunda geliştirebilmek ve bu gelişmelerden sizleri haberdar edebilmek ve kanundan doğan zorunlulukların (kişisel verilerin talep halinde adli ve idari makamlarla paylaşılması) yerine getirilebilmesi amacıyla, hizmet süresince, amacına uygun ve ölçülü bir şekilde işlenecek ve güncellenecektir.

Toplanan Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Paylaştığınız kişisel verileriniz; ilgili faaliyetleri yürütmek üzere hizmet alınan ve/veya verilen, sözleşmesel ilişki içerisinde bulunulan, iş birliği yapılan, yurt içi ve yurt dışındaki 3. şahıslar ile kurum ve kuruluşlara ve talep halinde adli ve idari makamlara, gerekli teknik ve idari önlemler alınması koşulu ile aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri İşlenen Kişi Olarak Haklarınız 6698 Sayılı KVKK’nun 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:

  • a. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • c. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • d. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • e. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • f. Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • g. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • h. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • ı. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.
Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak üzere e-mail üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

Sizlere talepleriniz doğrultusunda hizmet sunabilmek amacıyla, sadece gerekli olan kişisel verilerinizin, işbu gizlilik ve kişisel verilerin işlenmesi politikası uyarınca işlenmesini, kabul edip etmemek hususunda tamamen özgürsünüz. Uygulamayı kullanmaya devam ettiğiniz takdirde, kabul etmiş olduğunuz varsayılacaktır. Şayet kabul etmiyorsanız, lütfen uygulamayı tüm cihazlarınızdan kaldırınız. Ayrıntılı bilgi için e-mail adresi üzerinden iletişime geçebilirsiniz.